Chương trình đào tạo bộ môn Giáo dục thể chất

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----***-----

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Thuộc khối kiến thức đại cương)

Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa chung, là sự tổng hợp những thành tựu xã hội trong sự nghiệp sáng tạo và sử dụng hợp lý những phương tiện, phương pháp, biện pháp chuyên môn để nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng thể lực của nhân dân, góp phần giáo dục và phát triển con người toàn diện.

Giáo dục thể chất là một trong những hình thức hoạt động cơ bản có định hướng rõ của TDTT trong xã hội, một quá trình có tổ chức để truyền thụ và tiếp thu những giá trị của TDTT trong hệ thống giáo dục – giáo dưỡng chung. Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người.

-    Căn cứ theo Hướng dẫn số 904/ĐH, ngày 17/02/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chương trình giáo dục thể chất trong các trường Đại học và Cao đẳng theo quy định đào tạo mới.

-   Căn cứ theo Quyết định số 1262/GD-ĐT, ngày 12/4/1997 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục thể chất giai đoạn 2 các trường Đại học và Cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

-   Căn cứ theo Quyết định Số: 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Nhằm đảm bảo công tác giáo dục thể chất có hiệu quả, Bộ môn Giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM biên soạn và cụ thể hóa nội dung chương trình dựa trên Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tại trường.

Nội dung chương trình chú trọng các môn thể thao mới, hấp dẫn đối với sinh viên, cũng như tạo thuận lợi cho sự lựa chọn môn học để học tập, rèn luyện theo khả năng và sở thích của sinh viên.

TP.HCM, ngày 10  tháng 09  năm 2014

TM. BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

              TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

              ThS. Dương Văn Hiền

Chương trình chi tiết xem tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.